Aktualności

Nowe zasady segregacji odpadów ulegających biodegradacji w gminie Radlin - od 1 stycznia 2018 r.
Według nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów trzeba będzie zbierać odpady w pojemnikach lub workach w czterech kolorach (niebieski, zielony, żółty i brązowy). O tym, jakie odpady należy wrzucać do pojemników, będą informowały ich kolory i napisy. Rozporządzenie zakłada 5 - letni okres dostosowania kolorystyki pojemników Dz.U.2017 Poz.19  Przez ten czas mogą być stosowane pojemniki w dotychczasowych kolorach, trzeba je jednak będzie oznakować odpowiednimi napisami oznaczającymi określone frakcje odpadów. Podjęte uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w związku z koniecznością dostosowania zasad segregacji odpadów ulegających biodegradacji wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. (uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych znajduje się w zakładce - Obowiązujące przepisy).

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie uchwały w spr. nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują sie domki letniskowe lub innych nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (podjęte uchwały w spr. ustalenia ryczałtowej stawki, terminu uiszczania opłaty oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdują się w zakładce - Obowiązujące przepisy).

Przypominamy o terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !
Stawki i terminy opłat w 2017 r. nie ulegają zmianie i wynoszą jak dotychczas: za odpady zbierane w sposób selektywny 9,50 zł. miesięcznie od mieszkańca, w przypadku braku segregacji stawka wynosi 20 zł. miesiecznie od mieszkańca. Opłaty dokonuje się kwartalnie w terminach do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 15 grudnia 2017 r.
Płatności dokonujemy na INDYWIDUALNY numer rachunku (ten sam, który Państwo otrzymali w 2016 r.) bez nowych blankietów opłat na 2017 r. w terminach podanych powyżej. Informacje w sprawie numeru konta można uzyskać w Wydz. GKE UM Radlin ( tel. 32 45 90 290
).


JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE - krok po kroku http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

ŻYJ  EKOLOGICZNIE -
Ulotka  Fundacji Ekologicznej ,,Zielona Akcja"

UWAGA!
Zniszczony pojemnik na odpady komunalne podczas odbioru śmieci z posesji przez pracowników firmy (tel. 32 4590222 lub 32 4590200 w. 222, który jest czynny w godz. pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30 oraz wtorki od 7.30 do 17.00 i piątki od 7.30 do 14.00, e-mail: ekologia@radlin.pl) 
reklamacja wzór