Aktualności

UWAGA!
INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD ODBIERANIA odpadów komunalnych w 2016 r. na terenie MIASTA RADLIN (kliknij tutaj)


Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych na terenie Miasta Radlin w 2015 r. znajduje się w zakładce: HARMONOGRAM

Obowiązek dokonania opłaty ,,śmieciowej" jest bezwarunkowy. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapłaty zadeklarowanej kwoty za odpady komunalne bez dodatkowego wezwania do zapłaty.
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych. Opłatę za odbiór odpadów w wysokości zgodnej ze złożoną przez Państwa deklaracją, należy wpłacać do Urzędu Miasta Radlin na indywidualny dla każdej nieruchomości numer rachunku bankowego. Numery rachunków bankowych otrzymali Państwo pocztą w ubiegłym roku. W przypadku zagubienia indywidualnego rachunku bankowego można go uzyskać w  Urzędzie Miasta pokój nr 202 (budynek A, pierwsze piętro tel. 32 4590290).
 
Dla przypomnienia: w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  
Dla przykładu: nową deklarację należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo wybudowanego domu. Gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem złożenia deklaracji jest wypełnienie deklaracji elektronicznej dostępnej na stronie https://24.radlin.pl:8080/eformularz
 
Odpady komunalne (wielkogabarytowe, niebezpieczne i biodegradowalne)  można osobiście oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się za budynkiem Urzędu Miasta Radlin. PSZOK  jest czynny 1 raz w tygodniu w soboty od godz. 9.00 do 17.00, za wyjątkiem: 31.10.2015 r. i 26.12.2015 r.  Prosimy aby mieszkańcy miasta  nie pozostawiali śmieci i gruzu przed zamkniętą bramą budynku PSZOK !  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących nowego systemu, a także wątpliwości dotyczących wypełnienia deklaracji prosimy o kontakt. Urząd Miasta Radlin uruchomił w tym celu numer telefonu: 32 4590222 lub 32 4590200 w.222, który jest czynny w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, wtorki od 7:30 do 17:00, oraz w piątki od 7:30 do 14:00.
E-mail: ekologia@radlin.pl