Aktualności

Uwaga !
ZAWIADOMIENIA dot. opłaty za gospodarowanie odpadami (z dołączonymi blankietami wpłat kwartalnych na 2015 r.) będą dostarczane właścicielom nieruchomości w miesiącu: lutym i marcu br.


Od 1 lipca 2014 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku ich segregacji, obniżona została do 6 zł od osoby. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych. Opłatę za odbiór odpadów w wysokości zgodnej ze złożoną przez Państwa deklaracją, należy wpłacać do Urzędu Miasta Radlin na indywidualny dla każdej nieruchomości numer rachunku bankowego. Numery rachunków bankowych otrzymali Państwo pocztą w ubiegłym roku. W przypadku zagubienia indywidualnego rachunku bankowego można go uzyskać w  Urzędzie Miasta pokój nr 202 (budynek A, pierwsze piętro tel. 32 4590290).
 
Dla przypomnienia: w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  
Dla przykładu: nową deklarację należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo wybudowanego domu. Gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem złożenia deklaracji jest wypełnienie deklaracji elektronicznej dostępnej na stronie https://24.radlin.pl:8080/eformularz
 
Odpady komunalne (wielkogabarytowe, niebezpieczne i biodegradowalne)  można osobiście oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się za budynkiem Urzędu Miasta Radlin. PSZOK  jest czynny 1 raz w tygodniu w soboty od godz. 9.00 do 17.00, za wyjątkiem: 04.04.2015 r., 02.05.2015 r., 15.08.2015 r., 31.10.2015 r. i 26.12.2015 r.  Prosimy aby mieszkańcy miasta  nie pozostawiali śmieci i gruzu przed zamkniętą bramą budynku PSZOK !  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących nowego systemu, a także wątpliwości dotyczących wypełnienia deklaracji prosimy o kontakt. Urząd Miasta Radlin uruchomił w tym celu numer telefonu: 32 4590222 lub 32 4590200 w.222, który jest czynny w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, wtorki od 7:30 do 17:00, oraz w piątki od 7:30 do 14:00.
E-mail: ekologia@radlin.pl