Aktualności

UWAGA!
Zniszczony pojemnik na odpady komunalne podczas odbioru śmieci z posesji przez pracowników firmy
reklamacja wzór

ECO Harmonogram wywozu odpadów komunalnych teraz także w telefonie (kliknij tutaj).

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Radlin w 2016 r. (pdf - nieruchomości zamieszkałe).

INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD ODBIERANIA odpadów komunalnych w 2016 r. na terenie MIASTA RADLIN (kliknij tutaj).

NOWY  PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) świadczy usługi od 05.09.2015 r. zgodnie z podanym do publicznej wiadomości regulaminem. Prosimy pamiętać, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości  potwierdzający fakt zamieszkania w Radlinie. Mieszkańcy mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości. Transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do oddania odpadów, wystawione przez właściciela odpadów. W przypadku braku takiego upoważnienia odpady nie zostaną przyjęte !  Wzór upoważnienia stanowi  załącznik nr 1 do regulaminu
Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie

Obowiązek dokonania opłaty ,,śmieciowej" jest bezwarunkowy. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapłaty zadeklarowanej kwoty za odpady komunalne bez dodatkowego wezwania do zapłaty.
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych. Opłatę za odbiór odpadów w wysokości zgodnej ze złożoną przez Państwa deklaracją, należy wpłacać do Urzędu Miasta Radlin na indywidualny dla każdej nieruchomości numer rachunku bankowego.
 
Dla przypomnienia: w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  
Dla przykładu: nową deklarację należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo wybudowanego domu. Gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem złożenia deklaracji jest wypełnienie deklaracji elektronicznej dostępnej na stronie https://24.radlin.pl:8080/eformularz

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących nowego systemu, a także wątpliwości dotyczących wypełnienia deklaracji prosimy o kontakt. Urząd Miasta Radlin uruchomił w tym celu numer telefonu: 32 4590222 lub 32 4590200 w.222, który jest czynny w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, wtorki od 7:30 do 17:00, oraz w piątki od 7:30 do 14:00.
E-mail: ekologia@radlin.pl