Deklaracja

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązanych do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.
Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w ZAWIADOMIENIU.

Dla przypomnienia - nową deklarację należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo wybudowanego domu. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta określa w drodze decyzji, wysokość oplaty.
 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć:
 
1. W formie papierowej Pobierz formularz  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a następnie wydrukuj i wypełnij odręcznie, podpisz i złóż w Urzędzie Miasta Radlin  (deklaracja)
 
2.  Poprzez >  Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
ePUAP to działająca w ramach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ogólnopolska platforma komunikacji pomiędzy urzędem, a interesantem.
uwaga: ta forma złożenia deklaracji wymaga opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.
 
3. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem złożenia deklaracji jest wypełnienie deklaracji elektronicznej dostępnej na stronie https://24.radlin.pl:8080/eformularz
 
Szczegółowe informacje dotyczące deklaracji elektronicznej można uzyskać w wydziale GKE pokój nr 22 tel. 32 4590290 lub 25 - tel. 32 4590222

Uchwała  Rady Miejskiej w Radlinie NR S.0007.040.2016  z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Radlin oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej