Harmonogram


Odpady komunalne w Radlinie

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Miasta Radlin na 2018 r. (zabudowa jednorodzinna)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Radlin na 2018 r. (zabudowa wielorodzinna)

Harmonogram wywozu odpadów na terenie Miasta Radlin na 2018 r. (nieruchomości zamieszkałe)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (dla użytkowników mobilnych)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z jednostek budżetowych na terenie Miasta Radlin

WAŻNE

Obowiązkiem mieszkańców jest właściwe postępowanie z odpadami tj.: zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów „u źródła” oraz udostępnienie odpadów przedsiębiorcy w terminach zgodnych z harmonogramem.

Opróżnione zostaną tylko pojemniki i worki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. Odpady należy wystawić do godz. 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Odpady niesegregowane:

• w okresie od kwietnia do października: 1 raz na dwa tygodnie

• w okresie od listopada do marca: 1 raz w miesiącu


Odpady segregowane:

• tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stalym: 1 raz w miesiącu

• meble i inne odpady wielkogabarytowe: 2 razy w roku

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Odpady niesegregowane:

• 3 razy w tygodniu


Odpady segregowane:

• tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło bezbarwne i kolorowe, żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym: 1 raz w tygodniu

• meble i inne odpady wielkogabarytowe: 1 raz w miesiącu


Odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej są zbierane tylko w trzech rodzajach worków: zielony (szkło bezbarwne i kolorowe), żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe), niebieski (papier i tektura) oraz w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach odpowiadających kolorystyce worków.

Od 1 stycznia 2016 r. powstał obowiązk segregacji żużlu i popiołu z palenisk domowych. Mieszkańcy zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia żużlu i popiołu lub przeznaczyć posiadany pojemnik na żużel a odpady zmieszane gromadzić w czarnych workach na odpady niesegregowane.

Od 1 stycznia 2016 r. odpady zielone w workach nie są odbierane sprzed posesji, można dostarczyć je we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie przy ul. Rymera (za budynkami urzędu).


UWAGA

Worki do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na nieruchomości jednorodzinne dostarcza Firma wywożąca śmieci. Worki można również (bez dodatkowej opłaty) otrzymać w Urzędzie Miasta Radlin (budynek B) Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ekologii pokój nr 22 tel. 32 4590290 lub nr 25 tel. 32 4590222.

Po każdorazowym odbiorze Firma w zamian za odebrane pełne worki z wysegregowanymi odpadami komunalnymi pozostawi przy wejściu na nieruchomość puste worki w ilości odpowiadającej odebranym workom.

Obowiązkiem Firmy jest również odebranie odpadów selektywnie zebranych w każdym worku przeznaczonym na te odpady, który odpowiada wymogom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin, tzn. o odpowiedniej kolorystyce lub bezbarwne (np. worki zakupione u innego Przedsiębiorcy, świadczącego usługi w zakresie sprzedaży worków lub w sklepie). Odpady niesegregowane gromadzić należy w znormalizowanych pojemnikach.


Kupując pojemnik, zwróćmy uwagę aby był on znormalizowany (posiadał odpowiednie uchwyty umożliwiające jego opróżnienie). Wyjaśniamy, że pojemniki winny spełniać krajową normę PN-EN-840 (lub DIN EN-840) obowiązującą w całej Unii Europejskiej.

Firma odbierająca odpady komunalne odpowiedzialność ponosi za ewentualne uszkodzenie w stosunku do pojemników znormalizowanych. Tylko wtedy pojemniki są przystosowane do współpracy z pojazdami specjalistycznymi i mogą być mechanicznie opróżniane.

Wszystkich zainteresowanych dzierżawą pojemników prosimy o kontakt z firmą Naprzód Sp. z o.o., ul. Raciborska 144 b, 44-280 Rydułtowy , tel. 32/ 457 70 83.

Dowiedź się jaki pojemnik powinieneś nabyć

Apteki przyjmujące niezużyte i przeterminowane leki

Apteka Św. Łukasza s.c. ul. Korfantego 3

Apteka „Mariańska” s.c. ul. Korfantego 77

Apteka „EMA” ul. Korfantego 32d


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo