Harmonogram

HARMONOGRAM  wywozu odpadów komunalnych na terenie Miasta Radlin w 2018 r. - (zabudowa jednorodzinna)

HARMONOGRAM  wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Radlin w 2018 r.  - (zabudowa wielorodzinna)

Harmonogram wywozu odpadów na terenie Miasta Radlin w 2018 r. - do pobrania  ( nieruchomości zamieszkałe) http://plugin.ecoharmonogram.pl/show/?community=radlin#heco

ECO Harmonogram wywozu odpadów komunalnych teraz także w telefonie (kliknij tutaj).

ABC recyklingu - odpady wielkogabarytowe


Obowiązkiem mieszkańców jest właściwe postępowanie z odpadami tj.: zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów „u źródła” oraz udostępnienie odpadów przedsiębiorcy w terminach zgodnych z harmonogramem.
Opróżnione zostaną tylko pojemniki i worki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. Odpady należy wystawić do godz. 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego.
 
Zabudowa jednorodzinna
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odierane są z następującą częstotliwością:

- w okresie od kwietnia do października: 1 raz na dwa tygodnie;
- w okresie od listopada do marca: 1 raz w miesiącu;
Odpady segregowane:
- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stalym: 1 raz w miesiącu;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe: 2 razy w roku.

Zabudowa wielorodzinna
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z częstotliwością: 3 razy w tygodniu;
Odpady segregowane:
- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło bezbarwne i kolorowe, żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym: 1 raz w tygodniu;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe: 1 raz w miesiącu.

Odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej  są zbierane tylko w trzech rodzajach worków: zielony (szkło bezbarwne i kolorowe), żółty (tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe), niebieski (papier i tektura) oraz w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach odpowiadających kolorystyce worków. Od 1 stycznia 2016 r. powstał obowiązk segregacji żużlu i popiołu z palenisk domowych.  Mieszkańcy zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia żużlu i popiołu lub przeznaczyć posiadany pojemnik na żużel a odpady zmieszane gromadzić w czarnych workach na odpady niesegregowane.
Od 1 stycznia 2016 r. odpady zielone w workach nie są odbierane sprzed posesji, można  dostarczyć je we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie przy ul. Rymera (za budynkami urzędu).

UWAGA!  Worki do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na nieruchomości jednorodzinne dostarcza Firma wywożąca śmieci.  Worki można również (bez dodatkowej opłaty) otrzymać w Urzędzie Miasta Radlin (budynek B) Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ekologii pokój nr 22 tel. 32 4590290  lub nr 25 tel. 32 4590222.
 
Po każdorazowym odbiorze Firma w zamian za odebrane pełne worki z wysegregowanymi odpadami komunalnymi pozostawi przy wejściu na nieruchomość puste worki w ilości odpowiadającej odebranym workom. Obowiązkiem Firmy jest również odebranie odpadów selektywnie zebranych w każdym worku przeznaczonym na te odpady, który odpowiada wymogom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin, tzn. o odpowiedniej kolorystyce lub bezbarwne (np. worki zakupione u innego Przedsiębiorcy, świadczącego usługi w zakresie sprzedaży worków lub w sklepie). Odpady niesegregowane gromadzić należy w  znormalizowanych pojemnikach.

Kupując pojemnik, zwróćmy uwagę aby był on znormalizowany (posiadał odpowiednie uchwyty umożliwiające jego opróżnienie). Wyjaśniamy, że pojemniki winny spełniać krajową normę PN-EN-840 (lub DIN EN-840)  obowiązującą w całej Unii Europejskiej. Firma odbierająca odpady komunalne odpowiedzialność ponosi za ewentualne uszkodzenie w stosunku do pojemników znormalizowanych. Tylko wtedy pojemniki są przystosowane do współpracy z pojazdami specjalistycznymi i mogą być mechanicznie opróżniane. kliknij tutaj
Wszystkich zainteresowanych dzierżawą pojemników prosimy o kontakt z firmą  Naprzód Sp. z o.o., ul. Raciborska 144 b, 44-280 Rydułtowy , tel. 32/ 457 70 83.

Wykaz aptek przyjmujących niezużyte i przeterminowane leki w Radlinie:

Apteka Św. Łukasza s.c.
ul. Korfantego 3
Apteka „Mariańska” s.c.
ul. Korfantego 77
Apteka „EMA”
ul. Korfantego 32d