Obowiązujące przepisy

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2016 r. poz 250  Miasto Radlin obligatoryjnie obejmuje zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W dniu 01.02.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej. Dz.U.2015 r. poz.87
Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą m.in. określenia maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne, która zależeć ma od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę, oraz minimalnej częstotliwości odbioru śmieci, doprecyzowania, kto w przypadku kilku właścicieli nieruchomości ma płacić za wywóz odpadów, czy wreszcie przyznanie gminom uprawnień służb podatkowych w przypadku egzekucji opłat wobec osób, które za śmieci nie płacą.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Radlin

  • Z nieruchomości zamieszkałych
Z dniem 1 stycznia 2016 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Radlin świadczy firma Naprzód Sp. z o.o.  ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy tel. 32 457 70 83.
 
  • Z nieruchomości niezamieszkałych

 System odbioru odpadów komunalnych w Radlinie nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych. Aktualnie nie podjęto odpowiedniej uchwały, która stanowiłaby o przejęciu obowiązków od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. firmy, przedsiębiorstwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zakłady pracy, placówki oświatowe itp.), zatem podmioty te mają obowiązek podpisania umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanym do „Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”, prowadzonego przez Burmistrza Radlina. Rejestr o którym mowa dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin.
Właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zobowiązany jest zatem do wyposażenia swojej nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanbych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Zmieszane odpady komunalne Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, Katowice, Sortownia odpadów: ul. Dębina 36, 44-330 Jastrzębie Zdrój
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów - Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
  SEGO Sp. z o.o., ul. kolberga 65, 44-251 Rybnik
Odpady zielone Best Eko Sp. z o.o., ul. Rycerska 101, 44-240 Rybnik
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, Katowice, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Dębina 36, 44-330 Jastrzębie Zdrój
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KOMART Sp. z o.o., Składowisko Odpadów, ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
  Składowisko Odpadów Komunalnych, woj. Opolskie, gmina Kietrz, Dzierżysław 1, 48-130 Kietrz
  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Hossa Sp. z o.o., ul. Kolberga 67, 44-251 RybnikNowe zasady segregacji odpadów ulegających biodegradacji w gminie Radlin - od 1 stycznia 2018 r.

Uchwała NR S.0007.033.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała NR S.0007.032.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin

Z dniem 1 stycznia  2018 r.  wejdą w życie uchwały w spr. nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Uchwała NR S.0007.034.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała NR S.0007.014.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała NR S.0007.013.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe oraz od właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała  NR S.0007.040.2016 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Od dnia 1 kwietnia 2016 r.  opłata za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych wynosi 9,50 zł. miesięcznie od mieszkańca. W przypadku braku segregacji stawka wynosi 20 zł. miesięcznie od mieszkańca.

Uchwała NR S.0007.099.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin
 
Uchwała NR S.0007.049.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie

Uchwała NR S.0007.026.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała NR S.0007.025.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin

Uchwała NR S.0007.018.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi