Opłata

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą ze złożonej deklaracji  należy uiszczać na indywidualny dla każdej nieruchomości numer rachunku bankowego. W przypadku zagubienia numeru konta, informacji można zasięgnąć w wydziale GKE pokój nr 22  tel. 32 4590290  lub  nr  25 - tel. 32 4590222

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przesądziła, że wymiar opłaty śmieciowej następuje na podstawie samoobliczenia. W deklaracji należy samemu obliczyć wysokość należnej opłaty (iloczyn ilości osób zamieszkujących (NIE ZAMELDOWANYCH !) i stawki opłaty za osobę. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w ZAWIADOMIENIU.

Od 1 lipca 2014 r.  do 31 marca 2016 r. obowiązywała niższa stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6 zł. miesięcznie od mieszkańca. W przypadku braku segregacji 15 zł. od mieszkańca.

Od 1 kwietnia 2016 r. stawka opłaty za odpady segregowane wynosi 9,50 zł. miesięcznie od mieszkańca. W przypadku braku segregacji stawka wynosi 20 zł. miesięcznie od mieszkańca.
 
Celem ułatwienia obliczeń, poniżej udostępniamy prosty kalkulator.
 

Liczba mieszkańców nieruchomości:

Wyliczone kwoty do zapłaty w przypadku segregowania odpadów:
miesięcznie zł.
kwartalnie zł.
rocznie zł.

Wyliczone kwoty do zapłaty w przypadku braku segregacji odpadów:
miesięcznie zł.
kwartalnie zł.
rocznie zł.
Wyliczona przez właściciela (zarządcę nieruchomości) opłata, nie jest opłatą „od pojemnika” lecz od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość , niezależnie od ilości posiadanych pojemników na odpady. Obowiązek dokonania opłaty jest bezwzględny i bezwarunkowy, nawet w sytuacji nie otrzymania ZAWIADOMIENIA z dołączonymi blankietami wpłat kwartalnych. Gmina nie ma również obowiązku przypominania o terminie dokonania opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, którego opłata dotyczy (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe) , za wyjątkiem IV kwartału, w następujących terminach:
  1. za I kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku,   
  2. za II kwartał do dnia 15 lipca danego roku,    
  3. za III kwartał do dnia 15 października danego roku,  
  4. za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku,
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

UWAGA!

- gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana,

- w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona,

- w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.