Punkt Selektywnej Zbiórki

Na terenie miasta czynny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się obok zaplecza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie, przy ul. Rymera - bocznej (za budynkami urzędu, w kierunku hałdy). PSZOK jest własnością Miasta Radlin. W brzmieniu art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt e) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest miejscem w którym można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o czym mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Odpady zebrane w PSZOK odbierane są przez firmę Naprzód Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b , 44-280 Rydułtowy, w ramach umowy zawartej z Miastem Radlin


W 2018 r.  PSZOK jest czynny 2 dni w tygodniu ( środy i soboty).
w środy w godzinach:
-
 od 12.00 do 18.00
w soboty w godzinach: 
-  od 9.00 do 17.00

W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady, który jest weryfikowany z bazą danych prowadzoną przez Urząd Miasta Radlin, ponadto prowadzona jest ewidencja ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest okazać dowód tożsamości, potwierdzający imię i nazwisko oraz adres.
Mieszkańcy mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości. Transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do oddania odpadów, wystawione przez właściciela odpadów. W przypadku braku takiego upoważnienia odpady nie zostaną przyjęte ! Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu

Mieszkańcy, którzy segregują odpady, płacą niższe rachunki i przyczyniają się do ochrony środowiska. Dzięki sortowaniu możliwe jest odzyskanie wiele cennych surowców i zaoszczędzenie pieniędzy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Radlina, aby segregować śmieci, ale również aby osobiście oddawać odpady komunalne (wielkogabarytowe, niebezpieczne i biodegradowalne, sprzęt RTV i ADG) do PSZOK.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. Odbierane są wyłącznie wysegregowane poszczególne frakcje odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin, to jest:

- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe,
- odpady zielone,
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- chemikalia takie jak: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin (herbicydy, insektycydy), oleje i tłuszcze,
- farby, tusze, kleje, żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, - zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte opony oraz od 1 stycznia 2016 r. również styropian,
- odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, powstające w gospodarstwach domowych, takie jak: gruz betonowy, gruz ceglany, odpady z materiałów ceramicznych,  tworzywa sztuczne, metale, kable, kruszywo. Wyjątek stanowią odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie. W takim przypadku  wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.),ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia. ustawa
UWAGA !

Odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych należy przekazywaćw w oryginalnych opakowaniach pozwalających na ich identyfikację. Odpady płynne powinny się znajdować w oryginalnych, szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach co pozwoli na identyfikację odpadu.

PSZOK nie przyjmuje:

1) azbestu,
2) papy,
3) zespołów okiennych,
4) opon z samochodów ciężarowych i koparek,
5) części samochodowych (np. zderzaki, reflektory, szyby),
6) odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
7) odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,
8) odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach (cieknących),
9) odpadów zmieszanych,
10) żużlu i popiołu z palenisk domowych.

Firmy, które zajmują się unieszkodliwianiem odpadów komunalnych niebezpiecznych (np. papa) lub ich transportem to m.in.:

 • PPUH KOMART Sp. z o. o. Knurów ul. Szpitalna 7 tel. 32 235 11 83 wew. 131 lub 132 (biologiczne przetwarzanie odpadów, sortowanie  i odzysk surowców wtórnych, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i azbestowych oraz transport odpadów);

 • TRANSGÓR  Rybnik ul. Jankowicka 9 - tel. 32 7555440 (transport odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych);
   
 • ,,EKO" M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J. ul. Kościuszki 45, tel. (32 / 422 36 73) oferuje usługi:
  - transport odpadów wielkogabarytowych i biodegradowalnych oraz podstawienia i wywozu kontenerów na odpady poremontowe (gruz, zmieszane budowlane, stare okana, itp.
  )
  - bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektronicznego ( radia, komputery, telefony, lampy, lodówki, itp. …) na bazie przy ul. Przemysłowej 35 w Rybniku – Paruszowcu.

   
 •   Naprzód  Sp. z o.o. ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy, tel. (32/ 457 65 53) oferuje usługi:
  - transport odpadów komunalnych,  z budowy i remontów,  wielkogabarytowych, niebezpiecznych, unieszkodliwianie odpadów   oraz sprzedaż i dzierżawa pojemników tel. 32/ 457 70 83.

   

Ponadto, w ramach zadeklarowanej opłaty Miasto raz na półrocze organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, które należy wystawić w określonym terminie przed posesję (harmonogram wywozu odpadów znajduje się w zakładce: HARMONOGRAM).