Rok 2013

INFORMACJA
 
I. Działając na podstawie art. 3 ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.  1399), informujemy o osiągniętych przez Miasto Radlin w roku 2013 wymaganych poziomach:
 
  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
TR = 0 % *
 
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) - dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. dla roku 2013 wynosi: PR  = 50 %
 
Jeżeli T R = Palbo T R < PR  - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.
 
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
Ppmts = 17,1 % *
 
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
 
Pbr= 94,6 % *
 
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) - dla roku 2013:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw
  sztucznych i szkła wynosi: Ppmts = 12 %
 -poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi: Pbr = 36 %
 
II. Działając na podstawie art. 3 ust. 2, pkt 9, lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.  1399), informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Radlin w roku 2013 zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
- SEGO Sp. z o.o. Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w Rybniku, ul. Kolberga 65,
   44-251 Rybnik,
- Cofinco Poland, ul. Dębina 36, Jastrzębie Zdrój,
- EKO-MAR Zakład gospodarki Odpadami, ul. Rozwojowa 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
- P.S.T. Transgór S.A., ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik, Stacja Segregacji Odpadów, ul.
  Norwida 34 a Jastrzębie Zdrój,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7,
  44-194 Knurów
- Służby Komunalne Miasta Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław
  Śląski,
- Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41b Rybnik, miejsce składowania: ul:
   Kolberga 65 w Rybniku
- Naprzód Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy, Płyta kompostowa w
  Dzierżysławiu, woj.. Opolskie, gmina Kietrz 48-130 Dzierżysław,
 
Informacja została sporządzona na podstawie kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Radlin, przekazywanych Burmistrzowi Radlina.